Dofinansowania

Wybrane dofinansowania dla przedsiębiorców w 

budżecie unijnym 2021-2027

Nie trudź się sam,

nad dofinansowaniami
i niezrozumiałymi treściami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel augue magna. Quisque sed eleifend dolor, ac elementum nunc. Praesent posuere, arcu id tincidunt mattis, urna augue accumsan diam, sed aliquam arcu dolor ut massa. Aenean ultrices ante sed turpis mattis vestibulum a sit amet nibh. Fusce id eleifend massa. Pellentesque quis est lacinia, dignissim urna et, ultricies turpis. Mauris aliquet consequat leo, sit amet porttitor augue pellentesque nec.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel augue magna. Quisque sed eleifend dolor, ac elementum nunc. Praesent posuere, arcu id tincidunt mattis, urna augue accumsan diam, sed aliquam arcu dolor ut massa. Aenean ultrices ante sed turpis mattis vestibulum a sit amet nibh. Fusce id eleifend massa. Pellentesque quis est lacinia, dignissim urna et, ultricies turpis. Mauris aliquet consequat leo, sit amet porttitor augue pellentesque nec.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel augue magna. Quisque sed eleifend dolor, ac elementum nunc. Praesent posuere, arcu id tincidunt mattis, urna augue accumsan diam, sed aliquam arcu dolor ut massa. Aenean ultrices ante sed turpis mattis vestibulum a sit amet nibh. Fusce id eleifend massa. Pellentesque quis est lacinia, dignissim urna et, ultricies turpis. Mauris aliquet consequat leo, sit amet porttitor augue pellentesque nec.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel augue magna. Quisque sed eleifend dolor, ac elementum nunc. Praesent posuere, arcu id tincidunt mattis, urna augue accumsan diam, sed aliquam arcu dolor ut massa. Aenean ultrices ante sed turpis mattis vestibulum a sit amet nibh. Fusce id eleifend massa. Pellentesque quis est lacinia, dignissim urna et, ultricies turpis. Mauris aliquet consequat leo, sit amet porttitor augue pellentesque nec.

Program Fundusze Europejskie Nauka i Gospodarka (FENG).

1. Ścieżka SMART

Dla kogo: Duże, mikro, małe i średnia przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie: prowadzenie prac B+R nad nowymi produktami, bądź ulepszeniem istniejących wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej, maszyny i urządzenia, materiały i roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości, usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,  inwestycje związane z ochroną środowiska, szkolenia, promocja produktów za granicą,  ochrona praw własności przemysłowej.

Program podzielony jest na moduły. Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter dodatkowy i nie są obowiązkowe. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie. Od Państwa zależy jaki zakres modułów będzie ujęty we wniosku o dofinansowanie.

Pomagamy w nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w celu spełnienia warunku wdrożenia innowacji.

Termin składania wniosków: do 12.04.2023 r.

Wysokość dofinansowania:

80% – prowadzenie badań nad nowym produktem

70% – inwestycja mikro i małe przedsiębiorstwa

60% – inwestycja średnie przedsiębiorstwa

50% – inwestycja duże przedsiębiorstwa

Branże: produkcja i usługi

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Preferowane projekty o wartości powyżej 2 mln zł.

2. Kredyt technologiczny

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie: wdrożenie innowacyjnych technologii i uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Zakup maszyn i urządzeń oraz budowę budynków i budowli. Pod warunkiem, że są one niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub zakupionej od zewnętrznego podmiotu.

Termin składania wniosków: II kwartał 2023

Wysokość dofinansowania:

– do 70 % dofinansowania dla mikro i  małych przedsiębiorstw

– do 60% dofinansowania dla średnich firm

Branże: wszystkie

Forma dofinansowania:  dotacja bezzwrotna. Przedsiębiorca, który posiada zdolność kredytową zaciąga kredyt technologiczny w banku kredytującym na finansowanie inwestycji, a następnie, w przypadku prawidłowej realizacji projektu jest on częściowo spłacany dotacją udzieloną przez BGK (do 70%).

3. Kredyt ekologiczny

Dla kogo: małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

Na co można uzyskać dofinansowanie: Kredyt ekologiczny będzie wsparciem przedsiębiorstw w procesie zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizację infrastruktury, inwestycję w nowe lub ulepszone procesy i produkty, czy też instalacje odnawialnych źródeł energii, które to przyczynią się do zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w firmie. Dotację będzie można pozyskać m.in. na koszty:

– zakupu środków trwałych (urządzeń, wyposażenia),

– zakupu, montażu i rozruchu instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych, wiatraków, pomp ciepła itp.),

– robót i materiałów budowlanych (termomodernizacja)

– wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania).

Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie będzie audyt efektywności energetycznej, w którym audytor wskaże możliwe do przeprowadzenia inwestycje zmniejszające zużycie energii pierwotnej w przedsiębiorstwie. Taki audyt będzie podstawą do przeprowadzenia inwestycji energooszczędnych, jak i do uzyskania dofinansowania w konkursie.

Pomagamy w nawiązaniu współpracy z doświadczonymi audytorami.

Termin składania wniosków:

–  6 czerwca 2023 r. – 17 sierpnia 2023

– 22 sierpnia 2023 r. – 21 listopada 2023

Wysokość dofinansowania: zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji.

– 70% dofinansowania dla mikro i  małych przedsiębiorstw,

– 60% dofinansowania dla średnich firm.

Przez brak wymogu wniesienia wkładu własnego dopuszczalne będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu.

Branże: wszystkie

Forma dofinansowania:  dotacja bezzwrotna. Przedsiębiorca, który posiada zdolność kredytową zaciąga kredyt ekologiczny w banku kredytującym na finansowanie inwestycji, a następnie, w przypadku prawidłowej realizacji projektu jest on częściowo spłacany dotacją udzieloną przez BGK (do 70%)

Program Regionalny – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWIM)

1. Odnawialne źródła energii:

Dla kogo: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie: instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii (elektrycznej i cieplnej), mały turbin wiatrowych

Wspierane w formie dotacji bezzwrotnej będę głównie magazyny energii, pompy ciepła i małe turbiny wiatrowe. Same panele fotowoltaiczne będą dotowane częściowo umarzalną pożyczką do 30%. Instalacje hybrydowe: tj. fotowoltaika, mikroturbina wiatrowa, magazyn energii (akumulatory), pompa ciepła łącznie będą mogły uzyskać dofinansowanie bezzwrotne do 75%.

Inwestycje realizujemy kompleksowo: przygotowujemy dobór urządzeń, dokumentację projektową, pozyskujemy dotację i zajmujemy się wykonawstwem.

Termin składania wniosków: do II kwartał 2023 r.

Wysokość dofinansowania:

85% – magazyny energii, pompy ciepła, mikroturbiny wiatrowe

Do 30% – panele fotowoltaiczne

Branże: wszystkie

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna/ pożyczka

Wartość inwestycji, min. 200 000 zł.

2. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Dla kogo:

   –  przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP

    – grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • stworzenie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).
 • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia w celu dostosowania procesu produkcyjnego lub produkowania wg tradycyjnych receptur produktów,
 • zakup licencji, pakietów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • wprowadzenie zmian marketingowych dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (nowe kanały dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),
 • działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty produktów i usług
 • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu,
 • Roboty budowlane.

Modernizacja/ przebudowa, budowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Termin składania wniosków: II połowa 2023

Wysokość dofinansowania:

od 60% do 85%

Branże: wszystkie

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna.

3. Pakietowanie produktów i usług

Dla kogo:

 –  grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja).

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa (min. trzy różne produkty/ usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych).
 • przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty,
 • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia dostosowanych do pakietu,
 • zakup licencji, pakietów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty pakietu
 • roboty budowlane.

Termin składania wniosków: II połowa 2023

Wysokość dofinansowania:

od 60% do 85%.

Branże: wszystkie

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna.

4. Firmy w początkowej fazie rozwoju

Dla kogo:

 –  małe i średnie firmy w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata. 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • koszty związane z wdrożeniem innowacyjnego produktu/ procesu, technologii lub usługi.
 • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury,
 • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • wsparcie doradcze lub mentorskie lub szkoleniowe tj. zakup usługi lub pakietu usług specjalistycznych związanych z planowaną inwestycją,
 • zakup nieruchomości,
 • koszty związane z dzierżawą,
 • zakup licencji, pakietów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, 

Termin składania wniosków: II połowa 2023

Wysokość dofinansowania:

od 60% do 85%.

Branże: wszystkie

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna.

5. Działalność B+R przedsiębiorstw

Dla kogo:

– przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże) i ich pracownicy,

Na co można uzyskać dofinansowanie:

Projekty polegające na opracowaniu nowego produktu/usługi lub znaczącym ulepszeniu obecnie oferowanych poprzez współpracę z jednostką badawczo-rozwojową (np. UWM). W ramach dofinansowania będzie można uzyskać wsparcie na usługę badawczą, wdrożenie wyniku badań, tj. zakup maszyn i urządzeń do produkcji/ świadczenia usługi oraz inwestycje w infrastrukturę potrzebną do wdrożenia (tj. hale produkcyjne, budynki, zaplecze). Ponadto wspierane będzie:

– dofinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej (w tym centrów badawczo-rozwojowych) aktywów własności intelektualnej oraz działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi), z dopuszczalnym komponentem wdrożeniowym, w tym również usług B+R dla firm oraz ochrona własności intelektualnej

– zakup usług badawczo-rozwojowych (np. opracowanie innowacyjnych rozwiązań w celu ulepszenia technologii, wyrobu, świadczonych usług, itp.) od podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.

– działalność badawczo-rozwojową w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym;

– podnoszenia kompetencji kadr w przedsiębiorstwach realizujących przedsięwzięcia w obszarze B+R,

– Internacjonalizacja.

Program podzielony jest na moduły.

Badania podstawowe nie będą finansowane. Wszystkie działania muszą być zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Pomagamy w nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w celu spełnienia warunku wdrożenia innowacji.

Termin składania wniosków: II połowa 2023

Wysokość dofinansowania:

do 80%.

Branże: inteligentne specjalizacje w. warmińsko-mazurskiego (przemysł drzewny, meblarski, turystyka, szkutnictwo, hotelarstwo, branża zdrowotna, oze, ekologia, żywność, logistyka)

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna.

6. Internacjonalizacja MŚP

Dla kogo:

 –  Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • koszty związane z przygotowaniem oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb sprzedaży na rynkach zagranicznych
 • roboty budowlane
 • zakup patentów, licencji, know-how, zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej w szczególności oprogramowania,
 • zakup maszyn, urządzeń niezbędnych do przygotowania oferty produktowo – usługowej,
 • modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej i oprogramowania Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury,
 • zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym,
 • zakup usług translacyjnych związanych z przygotowaniem oferty produktowo – usługowej,
 • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu,
 • wydatki na działania promocyjne i informacyjne,

Termin składania wniosków: II połowa 2023

Wysokość dofinansowania:

od 60% do 85%.

Branże: wszystkie

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna.

7. Małe bony badawcze

Dla kogo:

 –  Przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie: Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Przeprowadzenie takiego projektu uprawnia do starania się o fundusze m.in. na budowy rozbudowy fabryk w ramach wielu funduszy.

Termin składania wniosków: II połowa 2023

Branże: wszystkie

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Wysokość dofinansowania: do 85%

8. Wzrost konkurencyjności dla obszarów 5 powiatów przygranicznych

Dla kogo:

–  Przedsiębiorstwa z Powiatów Pogranicza, które przylegają bezpośrednio do granicy polsko-rosyjskiej (braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski).

Na co można uzyskać dofinansowanie:

– inwestycja w budowę/przebudowę/ rozbudowę przedsiębiorstwa i jego infrastruktury

– zakup urządzeń/maszyn/oprogramowania

brak wymogu innowacyjności

Termin składania wniosków: II połowa 2023

Branże: wszystkie 

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Wysokość dofinansowania: do 70%

9. Modernizacja energetyczna obiektów historycznych

Dla kogo:

 –  przedsiębiorstwa, związki wyznaniowe

Na co można uzyskać dofinansowanie: Poprawa efektywności energetycznej dla obiektów historycznych (modernizacja oświetlenia, ocieplenie ścian i dachów, wymiana okien i drzwi oraz wymiana źródeł ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), OZE).

Termin składania wniosków: II połowa 2023

Branże: wszystkie 

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Wysokość dofinansowania: do 85%

Program Polska Wschodnia

1. Odnawialne źródła energii:

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna.

 1. Automatyzacja i robotyzacja

Dla kogo:

 –  Przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie: Wprowadzanie do procesu produkcyjnego manipulatorów, robotów i urządzeń towarzyszących.  Graniczenie lub zastąpienie (proces zastępowania) ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przez pracę maszyn działających na zasadzie samoregulacji i wykonujących określone czynności bez udziału człowieka.,

Branże: wszystkie 

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Wysokość dofinansowania: do 85%

Termin: II-III kwartał 2023.

Na pewno chcesz wiedzieć więcej

My mamy odpowiedzi!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Leave this field blank

Upewnij się, że korzystasz