+48 111 111 111

biuro@e-cc.pl

OZE

Firma ECC jest jednych z niewielu firm doradczych, które specjalizują się w obszarze pozyskiwania dofinansowania na realizację inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Od 2008 roku zrealizowaliśmy ponad 500 zleceń w ramach pozyskania środków na mikroinstalacje i farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła czy turbiny wiatrowe.

W ciągu ostatnich lat przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie na budowę farm fotowoltaicznych, wiatrowych oraz instalacji do produkcji energii cieplnej z biomasy i geotermii.
Oferujemy Państwo kompleksową usługę związaną z doradztwem w zakresie realizacji inwestycji w Odnawialne Źródła Energii.

Swoim klientom jesteśmy w stanie przygotować:
1. Analizę opłacalności inwestycji
2. Dokumenty niezbędne w celu pozyskania dotacji na realizację inwestycji
3. Przygotwanie specyfikacji techniczych, wyceny i projektu
4. Przeprowadzenie przez formalności związane z realizacją inwestycji (ocena oddziaływania na środowisko, opinia RDOŚ, pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia do sieci)
5. Pozyskanie finansowania wkładu własnego (NFOŚ, WFOŚ, banki, firmy leasingowe)
6. Pomoc w znalezieniu odpowiedniego wykonawcy
7. Pomoc w znalezieniu inwestorów

Obsługujemy inwestycji w obszarze:
1. Budowa instalacji fotowoltaiczny (mikro, małe duże)
2. Instalacja pomp ciepła (solanka-woda, powietrze-woda)
3. Budowa farm wiatrowych
4. Instalacja kotłów na biomasę
5. Instalacja kolektorów słonecznych
Zapraszamy do współpracy: przedsiębiorców, podmioty publiczne, szkoły, rolników, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe.

Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne to opracowania służące do realizowania polityki rozwoju na wybranych obszarach geograficznych oraz/lub w wybranych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego itp.

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

W ramach oferowanych usług ECC sporządza profesjonalne dokumenty strategiczne dla podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i innych.

Oferujemy przygotowywanie:
– strategii rozwoju na poziomie: wojewódzkim, powiatowym, gminnym/miejskim, lokalnym
– strategii rozwoju przedsiębiorstw w obszarze: wejścia na rynki zagraniczne (m.in paszport do eksportu), wdrożenia innowacyjności, rozwoju promocji, informatyzacji, optymalizacji energetycznej

Biznes plan

Dokumenty strategiczne to opracowania służące do realizowania polityki rozwoju na wybranych obszarach geograficznych oraz/lub w wybranych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego itp.

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

W ramach oferowanych usług ECC sporządza profesjonalne dokumenty strategiczne dla podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i innych.

Oferujemy przygotowywanie:
– strategii rozwoju na poziomie: wojewódzkim, powiatowym, gminnym/miejskim, lokalnym
– strategii rozwoju przedsiębiorstw w obszarze: wejścia na rynki zagraniczne (m.in paszport do eksportu), wdrożenia innowacyjności, rozwoju promocji, informatyzacji, optymalizacji energetycznej.

Analizy

Firma ECC oferuje swoim klientom szeroki wahlarz czynności analitycznych. Nasi specjaliści we współpracy z partnerami są w stanie przygotować Państwo następujące opracowania analityczne:

1. Analiza finansowa – zajmuje się badaniem stanu i rozwoju szeroko rozumianych finansów firmy. Opracowuje się ją w celu oceny stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. Jest ona najpowszechniej wykorzystywaną spośród analiz działalności przedsiębiorstwa – użyteczna jest bowiem nie tylko dla kierownictwa samego przedsiębiorstwa, ale także dla innych podmiotów z różnych powodów zainteresowanych jego stanem. Wykorzystują ją wszelkiego rodzaju instytucje kredytujące, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki danemu przedsiębiorstwu i aby następnie monitorować jego wypłacalność.

2. Analiza innowacyjności przedsięwzięcia – analiza innoacyjnośći przedsięwzięcia to zespółp czynności osób z odpowiednim wykształceniem, która pozwala na stwierdzenie czy dany proces/produkt/usługa czy sposób działania występuje już w obrębie regionu/kraju czy świata. Efektem anlizy jest wydanie tzw. opinii o innowacyjności, czyli obiektywnej oceny eksperta dotyczącej technologii, którą klient planuje wdrożyć realizując nową inwestycję. Posiadanie takiej opinii może okazać się niezbędne dla firm ubiegających się o dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Rolnictwo

Głównym programem ukierunkowanym na wsparcie rolnictwa w kolejnych 7 latach jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027. Program zakłada realizację priorytetów nastawionych
w szczególności na ułatwienie dostępu do innowacji i wiedzy, wspieranie ekologii, niwelowanie różnić społecznych poprzez włączenie społeczne, poprawę konkurencyjności i rentowności rolnictwa oraz zarządzanie ryzykiem.

Pomoc dla rolnictwa oferowana przez programy operacyjne 2021- 2027 są olbrzymią szansą na szybki rozwój i podniesienie konkurencyjności obszarów wiejskich. Najwięcej uwagi Unia Europejska poświęca polskiemu rolnictwu, które od wstąpienia Polski do UE jest traktowane priorytetowo i w bieżącym okresie programowania tj. 2021-2027 na realizację polityki rolnej zostanie przeznaczone jeszcze więcej środków niż w okresie 2021-2027. Stwarza to duże szanse w zakresie pozyskania dotacji dla rolnictwa.

ECC udzieli Państwu informacji jak postarać się o dofinansowanie na podstawie określonego zapotrzebowania inwestycyjnego.

Swoim klientom oferujemy:
– darmową analizę planowanej inwestycji pod kątem możliwości pozyskania dotacji,
– sporządzanie wniosków o dotację,
– biznes plany,
– studia wykonalności,
– rozliczanie dotacji.

Nasz firma zajmuje się przygotowaniem wniosków dotacyjnych. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów nastawionych na wspieranie rozwoju oraz sukces finansowy naszych klientów jesteśmy w stanie pozyskać dla Państwa bezzwrotną dotację z Unii Europejskiej.

Upewnij się, że korzystasz

Polityka Prywatności

ul. Trylińskiego 7

10-687 Olsztyn

+48 792 901 584

biuro@e-cc.com.pl