Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzenie zmian wpływających na budowanie odporności firmy ECC DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod adresem ul. Trylińskiego 10-683 Olsztyn, działka nr 36/22 obręb 149. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 13. Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP. W ramach działań projektowych przewidziano zakup środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych przeznaczonych do zabezpieczenia ciągłości działalności firmy i poszerzenia swojej działalności o nową branże: jacht żaglowy wraz z wyposażeniem i stworzenie strony internetowej z system rezerwacji.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Planowane efekty,

1. Zakup odpowiedniego środka trwałego, który spowoduje wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w firmie.
2. Zmiana sposobu funkcjonowania firmy.
3. Wprowadzenie nowych rozwiązań w prowadzonej działalności gospodarczej poprzez poszerzenie swojej działalności o nową branże.

Wwartość projektu,

Wartość ogółem: 760 161,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

Wnioskowane dofinansowanie: 428 555.10 PLN

Powyżej podaliśmy minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu. Dodatkowo
rekomendujemy zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu
prezentującego jego główne etapy i postęp prac.